ნინაკას ბლოგი

I just want to live while I'm alive…


12 Comments

იურიდიული კლინიკები თსუ-ს მაგისტრანტებისათვის

სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო ნაწილია პრაქტიკული კომპონენტი. დადგენილი წესის მიხედვით სამაგისტრო პროგრამის 120 კრედიტიდან მაგისტრანტისათვის სავალდებულოა 30 კრედიტის პრაქტიკული კომპონენტით შევსება. ამასთანავე, ამ სავალდებულო 30 კრედიტის ფარგლებში მაგისტრანტმა უნდა გაიაროს სამოსამართლეო ეთიკისა (5 კრედიტი) და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების (5 კრედიტი) კურსი. დარჩენილი 20 კრედიტი კი უნდა მოიპოვოს კლინიკაში საქმიანობით. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს 15 კვირას.

გუშინ 18:00 სთ-ზე მეორე კორპუსის ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში შედგა საინფორმაციო შეხვედრა კლინიკებთან დაკავშირებით, სადაც წარმოდგენილი იყო რამდნიმე კლინიკის მოკლე პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქპატენტის, ქალაქ თბილისის მერიის იურიდიული დახმარების კლინიკის, ცესკოსა და იურიდიული დახმარების სამსახურის კლინიკის წარმომადგენლები.

პრეზენტაციიდან გარიკვა, რომ Continue reading

Advertisements


6 Comments

თ.ე.უ.ს.უ.-ს აჩრდილი…

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თეუსუ), როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება დაარსდა 1992 წლის 19 მარტს. უნივერსიტეტის ძირითადი მიზანი იყო ბიზნესის და მართვის და სამართლის დარგების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ხელს შეუწყობდნენ ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ განვითარებას, დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ამ მიზნის მისაღწევად უნივერსიტეტი აქტიურად და მიზანმიმართულად ახორციელებდა რეფორმებს. უნივერსიტეტში დამკვიდრდა სამსაფეხურიანი სწავლება – ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა. ყოველი საგანმანათლებლო პროგრამის, ყოველი დისციპლინის სრულფასოვანი გააზრებისა და ათვისებისათვის შემუშავდა კურიკულუმები, სილაბუსები. სასწავლო პროცესის შეფასების სისტემა სრულად პასუხობდა ევროპული კრედიტების სატრანსფერო სისტემის მოთხოვნებს.
თეუსუ-ში ფუნქციონირებდა “ბიზნესისა და მართვის”, “სამართლის” , “ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა “ ფაკულტეტები ,სადაც სწავლება მიმდინარეობდა ბაკალავრიატის საფეხურის ოთხი მიმართულებით : Continue reading